Coronainformation - Hotell Borgholm

Coronainformation

Utifrån rådande situation med Coronaviruset kommer här litet information från oss på Öland och Hotell Borgholm:

Vi följer utvecklingen noggrant och agerar utifrån ett sunt förnuft, rekommendationer och krav som regering, folkhälsomyndigheten och världshälsoorganisationen löpande ger.
Utifrån dessa förutsättningar och de åtgärder som vi genomfört och löpande genomför känner vi oss trygga med att fortsatt välkomna gäster till oss. Men av förklarliga skäl kan detta förändras framgent vilket vi i så fall direkt kommer att informera om.

 

Utvecklingen av Covid-19 och förändringar i restriktioner gör att vi ytterligare ökar säkerheten för er gäster. Vi vill hålla i och hålla ut tillsammans med er för att fortsatt kunna erbjuda vår gastronomiska upplevelse.
Vi har under hela 2021 haft extra utrymme mellan borden, haft bordsservering för alla och därtill haft fullt fokus på hygien i alla led. Nu höjer vi ytterligare våra rutiner fram till nyår för att ert besök ska bli så säkert som möjligt.

 

Några av de åtgärder som vi på Hotell Borgholm gjort och gör för att ert kommande besök skall bli tryggt
och njutfullt är:

 

– Vi följer noggrant och löpande alla myndigheternas riktlinjer, krav och rekommendationer och är bereda att direkt justera vår verksamhet utifrån förändrade direktiv.


– Ingen personal kommer att komma till eller vara på arbetsplatsen om hen eller någon i dess direkta närheten har någon som helst sjukdomsindikation.


– All personal kommer fortsatt följa de redan högt uppsatta hygienkrav som vi har i våra arbetsrutiner.


– Våra leverantörer har uppdaterat sina rutiner vilket gör att vi känner oss trygga i alla led.


– Vi kommer att justera vårt produktutbud i restaurangen för att ta höjd om vi får ett minskat antal gäster vilket i sig minskar våra nödvändiga intäkter. På så sätt kan vi nu och långsiktigt kunna behålla vår otroligt duktiga personal.
Vi kan dock alltid garantera att värdskapet eller smakupplevelsen aldrig kommer att bli lidande av detta. 


– Vi ökar upp städtiden på alla rum och andra ytor i verksamheten så att den redan mycket höga kvaliteten på städningen kan bibehållas utan stress.


– Vi ökar på den redan goda tillgången av tvål till våra gäster och personal så att alla hela tiden kan få möjlighet att hålla en god handhygien.


– Alla nya bokningar sker med ett öppet köp. 


– Planerade evenemang eller paket så som ex. Wineworkshop, Gastronomi & Energi med Sessan & Skatan, Fågelsafari, eller Gourmetpaket i någon form kommer att genomföras fast med en begränsning i antalet gäster.


Vad vi önskar utav dig som gäst är:


– Att du följer de rekommendationer och krav som myndigheter sätter upp.


– Passa på att njuta av den underbara natur och friska luft som Öland erbjuder under ditt besök.


– Fortsatt har en god handhygien under ditt besök hos oss.


– Stanna hemma om du känner dig sjuk i någon form.


– Att du hör av dig till oss innan eller under ditt besök om du har någon som helst oro eller fundering kring din vistelse hos oss.


– Att du informerar din eller dina eventuella medresenärer med ovan information.


– Att du och dina vänner fortsatt nyttjar restauranger, caféer, besöksmål m.m. även hemmavid.
Utan er som gäster kommer många besöksnäringsföretag få det svårt att hålla öppet och igång sina verksamheter på sikt.

 

Varmt välkommen till oss och underbara Öland!

Information regarding Covid-19

 

We closely monitor the developments and act by common sense, the regulations and recommendations that the government, the public healt authority and the World Health Organization continuosly provide.
Based on these conditions and the measures we have implemented and continue to implement, we feel Confident to be able to continue to welcome guests. But for obvious reasons, this can change in the future, which we will immediately inform about.

 

Some of the measures we have taken at Hotell Borgholm to make your upcoming visit safe and enjoyable are:

 

– We follow the authorities’ guidelines, requirements and recommendations carefully and continuosly and we are ready to immediately adjust our operations based on changed directives.


– No staff will come to or be at the workplace if they or anyone in their immediate vicinity shows any symptom of illness.


– All staff will continue to follow the already high hygiene requirements that we have in our work policies.


– Our suppliers have updated their routines which makes us feel safe at every stage.


We will adjust our Product range in our restaurant to accommdate if we recieve a reduced number of guests, which in turn reduces our necessary Revenue. In this way we are now and in long term able to keep our incredibly talented staff. However, we can always guarantee that the hostpitality and the culinary experience will never suffer from this.

 

– We increase the cleaning time in all rooms and common areas so that the already high quality of cleaning can be maintained without stress.


– We are increasing the already good supply of soap to our guests and staff so that everyone has the best conditions for good hand hygiene.

 

– All new bookings from our own website are made with an open purchase.


– Scheduled events and packages such as Wine workshops, Gastronomi & Energi with Sessan & Skatan, Bird Safari, or Gourmet packages in any form will still be implemented with a limited number of guests.

 


What we wish from you as a Guest is:


– That you follow recommendations and requirements set by the authorities.


– Take the opportunity to enjoy the wonderful nature and fresh air that Öland offers during your visit.


– Continue to keep a good hand hygiene during your visit with us.


– If you, or anyone in your immediate vicinity show any form of symptoms, please stay home.


– That you contact us before or during your visit with any questions or concerns about your stay with us.


– That you inform your fellow travelers about the information above.


– That you and you friends continue to use restaurants, cafes, Tourist destinations even at home.
Without you as guest, many tourist industries will have a hard time to keep their business open and running in the long run.

 

A warm welcome to us and Lovely Öland!